Terms & Conditions
of services (companies).

 1. Algemeen.
  1. Volgend document bevat de Algemene Voorwaarden van Roamler Belux BVBA, met zetel te 2845 Niel, Matenstraat 214, ondernemingsnummer 0545.910.951 en BTW BE0545.910.951 (“Roamler Belux”). Al deze Algemene Voorwaarden zijn zonder enig onderscheid of rangorde van toepassing, doch Roamler Belux wenst een kandidaat-deelnemer in het bijzonder te wijzen op volgende zaken, die daarna extensief worden behandeld:

  2. Persoonsgegevens (naam, e-mail, locatiebepaling etc.) zullen door Roamler Belux niet worden verstrekt aan derden behoudens uitdrukkelijke toestemming.
  3. De aan Roamler Belux aangeleverde gegevens en content ten gevolge van het uitvoeren van één of meerdere Opdrachten worden eigendom van Roamler Belux. Zij heeft het recht deze gegevens te commercialiseren.
  4. Vergoedingen die de deelnemer verkijgt naar aanleiding van het uitvoeren van één of meerdere Opdrachten voor Roamler Belux en die niet louter bestaan uit een onkostenvergoeding en die de grens van 125 EUR overschrijden, dienen door de deelnemer te worden aangeven in zijn inkomstenbelasting bij de AAFisc (Algemene Administratie van de Fiscaliteit) bij de FOD Financiën. De deelnemer is hiervoor zelf verantwoordelijk. Roamler is enkel gehouden tot het opmaken van een jaarlijkse fiche voor de belastingsadministratie zo deze grens van 125 euro overschreden wordt.
  5. Het aanvaarden en uitvoeren van Opdrachten is vrijblijvend en op eigen riscio. Roamler is niet aansprakelijk voor enige schade, noch direct, noch indirect, die zou ontstaan ten gevolge van het uitvoeren van een Opdracht.
 2. Toepasbaarheid.
  1. Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, aanvaardt de deelnemer (“de Roamler”) door het downloaden van de applicatie Roamler van Roamler B.V, met zetel te Haarlemmenstraat 121, 1013 Amsterdam, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 52686310 (“de App”) via de App store van Apple of de Play Store.van Google en de daaropvolgende registratie en deelname dat enkel volgende Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op alle precontractuele, contractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen de Roamler en Roamler Belux BVBA, zowel huidige als toekomstige. Roamler Belux wijst alle andere normen en voorwaarden af.
  2. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zal Roamler Belux de nietige bepaling vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van onderhavige Algemene Voorwaarden.
  3. Roamler Belux behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden op ieder moment aan te passen en/of te wijzigen. Zij zal de Roamler hiervan tijdig en minstens één week voor de daadwerkelijke aanpassing/wijziging op de hoogte brengen van haar voornemen dienaangaande. De Roamler verklaart in dat geval uitdrukkelijk haar aanvaarding te verlenen met deze aangepaste Algemene Voorwaarden.
  4. Onder Roamler wordt verstaan, iedereen die na het downloaden van de App en de hieropvolgende registratie (onderzoeks)opdrachten (“de Opdrachten”) uitvoert voor Roamler Belux en hiervoor vergoed wordt middels Experience Points (XP’s) en/of middels een geldelijke (onkosten)vergoeding.
 3. Voorwaarden voor de deelnemer en deelname.
  1. Een kandidaat-deelnemer die in aanmerking wenst te komen voor deelname via het uitvoeren van Opdrachten voor Roamler Belux dient:
   - minstens de leeftijd van achttien jaar te hebben bereikt. Minderjarigen komen niet in aanmerking voor registratie en deelname;
   - in het bezit te zijn van een smartphone met als besturingssysteem iOS 5, nieuwer of Android. Roamler Belux houdt zich het recht voor de applicatie in de toekomst eventueel aan te passen aan andere of recentere besturingssystemen, in welk geval de Roamler zich hieraan dient te confirmeren;
   - de App te downloaden via App Store of Play Store;
   - zich te registeren bijRoamler Belux. Registratie kan via het bekomen van een invitatiecode, verschaft door Roamler Belux dan wel door een andere Roamler, of op een ander wijze vrij te bepalen door Roamler Belux. Opgave van werkelijke naams- en identiteitsgegevens, alsook een duidelijke foto, is verplicht. Het contract tussen Roamler Belux en de Roamler komt tot stand op het ogenblik van registratie door de Roamler. Belux heeft echter steeds het recht zonder opgave van reden op gelijk welk ogenblik een Roamler uit te sluiten (zie artikel 7);
   - een account te hebben op Paypal op www.paypal.com teneinde de (onkosten)vergoeding te kunnen ontvangen van Roamler Belux voor de door hem geleverde prestaties.
  2. Als Roamler kan men via het uitvoeren van Opdrachten XP’s en/of een geldelijke (onkosten)vergoeding bekomen (zie artikel 4 en 5).
  3. Het is de Roamler uitdrukkelijk verboden via meer dan één smartphone in te loggen op zijn account. Het delen van een account en/of het manipuleren van de gps-locatie is niet toegestaan. Het delen van accountinformatie aan derden of het gebruiken van de accountinformatie van derden is niet toegestaan. Iedere Roamler draagt de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid voor alle handelingen die gebeuren via deelname via zijn account. In geval van kennis van onbevoegd gebruik dan wel misbruik van zijn accountgegevens of enige inbreuk op de beveiliging, dient de Roamler Roamler Belux hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.
 4. Opdrachten.
  1. Alvorens daadwerkelijk deel te nemen aan de Opdrachten is de Roamler verplicht behoorlijk kennis te nemen van de werkwijze van Roamler Belux en de wijze waarop de Opdrachten uitgevoerd dienen te worden. Deze informatie wordt door Roamler Belux verschaft via de App. In geval van wijziging van de werkwijze van Roamler zal zij de Roamler hiervan op de hoogte stellen via de App. De Roamler wordt in dat geval geacht behoorlijk geïnformeerd te zijn omtrent deze verandering van werkwijze.
  2. De beschikbaarheid van Opdrachten via de App is afhankelijk van de vraag van informatie door de klanten van Roamler Belux. Roamler Belux geeft hieromtrent geen enkele garantie. Het ter beschikking stellen van Opdrachten door Roamler Belux dient uitdrukkelijk aanzien te worden als een middelenverbintenis.
  3. Roamler Belux kan één of meerdere van haar Opdrachten op gelijk welk ogenblik terugtrekken en/of wijzigen zonder opgave van reden zolang zij niet aanvaard zijn door de Roamler.
  4. Opdrachten worden ter beschikking gesteld via de App voor alle Roamlers en dit in functie van de benodigdheden van Roamler Belux, die bepaald worden in functie van (de diensten die zij verleend aan) haar klanten en waarover zij eenzijdig en in alle vrijheid beslist. Via het downloaden van de App neemt Roamler Belux kennis van de locaties van de Roamlers. Zo een Roamler zich in de buurt van een Opdracht bevindt, kan hij een push-bericht ontvangen dat hem hiervan op de hoogte stelt. Hij heeft dan de keuze deze Opdracht te aanvaarden dan wel te weigeren, hetgeen hij aangeeft via de functie ‘aanvaarden’ in de App. In elk geval zijn alle Opdrachten van Roamler Belux die zij via de App aanbiedt beschikbaar voor alle Roamlers. Daarnaast zijn zij vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het accepteren en uitvoeren van een Opdracht door de Roamler. Roamlers kunnen dus steeds kiezen of zij een Opdracht wensen uit te voeren of niet, behoudens wanneer de Opdracht reeds werd geaccepteerd door een andere Roamler, in welk geval zij niet meer beschikbaar is. Deelname aan de Opdrachten gebeurt voor de Roamler op eigen risico en op de wijze zoals aangegeven in de Opdracht. Wanneer de Roamler een Opdracht accepteert, dient hij deze Opdracht binnen het tijdsbestek opgegeven door Roamler Belux (in principe 2 uur, behoudens andersluidende indicatie bij de Opdracht) uit te voeren en de resultaten over te maken aan Roamler Belux (teneinde Roamler Belux de mogelijkheid te geven de gegevens op zo kort mogelijke tijd te verwerken en op te volgen) om recht te hebben op een geldelijke (onkosten)vergoeding en/of XP’s. Zo de Roamler de Opdracht niet binnen het aangegeven tijdstip uitvoert, zal deze Opdracht voor hem vervallen en wordt deze Opdracht opnieuw beschikbaar om uitgevoerd te worden door andere Roamlers. In geval de Roamler de Opdracht niet accepteert, worden van hem geen prestaties verwacht en zal hij geen aanspraak kunnen maken op enige (onkosten)vergoeding dan wel XP’s.
  5. Roamler Belux zal de uitgevoerde Opdracht kwalitatief beoordelen zodra zij is uitgevoerd door de Roamler die de Opdracht(en) aanvaard heeft. Dit houdt in dat zij zal nagaan of de door de Roamler aangeleverde gegevens en content in overeenstemming zijn met het gevraagde in de (omschrijving van) Opdracht. Zij kan alsdan de aangeleverde gegevens en content aanvaarden of weigeren.In geval van aanvaarding ontvangt de Roamler een persoonlijk bericht van aanvaarding via de App. In geval van weigering krijgt de Roamler een bericht van weigering, met opgave van de reden van weigering. De Roamler heeft enkel recht op deze motivering van de weigering. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid inzake het al dan niet aanvaarden van de resultaten van een Opdracht ligt steeds bij Roamler Belux en de Roamler kan zich hiertegen niet verzetten. In geval van weigering zal de Roamler geen recht hebben op enige toekenning van (onkosten)vergoeding en/of XP’s. De Roamler heeft echter in principe steeds recht op een herkansing, behoudens uitzondering. Zo de Roamler deze herkanising accepteert en de Opdracht correct uitvoert, heeft hij wel recht op vergoeding via een geldelijke (onkosten)vergoeding en/of XP’s. Zo de Roamler de herkansing weigert dan wel de Opdracht opnieuw niet correct uitvoert, wordt deze opnieuw beschikbaar voor alle Roamlers en wordt hem geen (onkosten)vergoeding en/of XP’s toegekend.
  6. Roamler Belux behoudt zich het recht voor de Roamler op elk ogenblik uit te sluiten van het uitvoeren van Opdrachten, zonder voorafgaande of nadere kennisgeving, om welke reden dan ook.
 5. XP's en (onkosten)vergoeding.
  1. Het uitvoeren van één of meerdere Opdrachten door de Roamler en de aanvaarding hiervan door Roamler Belux geeft recht op een vergoeding onder de vorm van XP’s en/of een geldelijke (onkosten)vergoeding, afhankelijk van de Opdracht. De precies te verdienen (onkosten)vergoeding en/of XP’s worden aangegeven bij elke aangeboden Opdracht.
  2. Zo Roamler Belux de correcte uitvoering van de Opdracht aanvaardt, zal de geldelijke (onkosten)vergoeding en de XP’s toegekend worden aan de account van de Roamler.
  3. De uitbetaling van de door de Roamler verdiende (onkosten)vergoeding gebeurt enkel en alleen via PayPal. De Roamler dient zich hiervoor te registreren bij Paypal en een PayPal-account aan te maken. Hij is hiervoor zelf verantwoordelijk en dient hier zelf voor in te staan, alsook voor de betaling van eventuele transactiekosten die zouden worden aangerekend door Paypal (zie art. 5.5).
  4. De Roamler kan Roamler Belux ten allen tijde, dit wil zeggen na de uitvoering van één dan wel meerdere Opdrachten, verzoeken tot uitbetaling van zijn (onkosten)vergoeding via de website van Roamler Belux.
  5. Zo de Roamler de uitbetaling vraagt aan Roamler Belux van zijn (onkosten)vergoeding en deze betreft een bedrag beneden de 20 EUR, dient de Roamler zelf in te staan voor de betaling van de transactiekosten aan PayPal. Zo de (onkosten)vergoeding hoger ligt dan 20 EUR, zullen de transactiekosten gedragen worden door Roamler B.V. De Roamler neemt er kennis van dat de betaling zal gebeuren door Roamler B.V.
  6. Na aanvraag tot uitbetaling door de Roamler en na goedkeuring van Roamler Belux zal de vergoeding naar best vermogen van Roamler Belux binnen dedertig dagen aan de Roamler uitbetaald worden.Het gaat hier om een middelenverbintenis en Roamler Belux kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor een laattijdige uitbetaling, om welke reden dan ook.
 6. Statuur van de Roamler.
  1. De Roamler erkent uitdrukkelijk dat de aan hem door Roamler Belux ter beschikking gestelde en door hem aanvaarde Opdrachten geen enkele band van ondergeschiktheid tussen hem en Roamler Belux tot stand brengt.
  2. De Roamler dient een door hem aanvaarde Opdracht op een correcte en professionele wijze uit te voeren binnen het tijdsbestek opgegeven door Roamler Belux doch zonder dat hij tot enige verantwoording over de eraan bestede tijd tegenover Roamler Belux gehouden is. Deze Opdrachten kunnen door de Roamler dan ook in volkomen vrijheid en onafhankelijkheid uitgeoefend worden, evenwel rekening houdend met bepaalde richtlijnen opgegeven via de App in het kader van de uitvoering van een Opdracht in kwestie en de bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden.
 7. Beëindiging.
  1. Misbruik (van de vertrouwelijkheid en veiligheid) van zijn account kan voor de Roamler leiden tot uitsluiting van deelname.
  2. Roamler Belux en de Roamler kunnen op elk ogenblik, zonder opgave van reden, de deelname beëindigen. Uitschrijven kan via de website van Roamler Belux. Nadat de uitschrijving gebeurd en verwerkt is door Roamler Belux, zal een Roamler geen opdrachten en pushberichten meer ontvangen. In geval van beëindiging van de deelname, door wie dan ook, dient de Roamler binnen de zeven dagen aan Roamler Belux de eventuele uitbetaling van zijn geldelijke (onkosten)vergoedingen door Roamler B.V. aanvragen op straffe van verval van deze vergoeding.
  3. Indien de account van de Roamler twee maanden niet gebruikt wordt en inactief blijft, zal de Roamler een verzoek van Roamler Belux ontvangen om weer actief te worden. Zo de Roamler gedurende zes maanden geen gebruik maakt van zijn account en inactief blijft, zal de Roamler een e-mail ontvangen van Roamler Belux dat zijn account binnen de tien werkdagen op non-actief zal worden gesteld, behoudens uitdrukkelijk ander verzoek van de Roamler. Indien de Roamler na een non-actieve periode opnieuw wenst deel te nemen dient hij zich opnieuw aan te melden via zijn account. Zes maanden nadat de account van de Roamler op non-actief werd gesteld door Roamler Belux en in het geval de Roamler niet opnieuw deelneemt binnen deze periode, zal zijn account definitief komen te vervallen.
  4. Indien de account van een Roamler op non-actief wordt gesteld, zal zijn (onkosten)vergoeding komen te vervallen. De XP’s zullen bewaard worden en opnieuw toekomen aan de Roamler in geval van heractivatie binnen bovengenoemde periode. Wanneer de account van de Roamler definitief komt te vervallen, zullen ook de XP’s definitief vervallen.
 8. Verwerking van persoonsgegevens -privacy.
  1. Door het downloaden van de App en de registratie bij Roamler Belux, het invullen van zijn persoonsgegevens via de App en via het invullen van zijn profielpagina, aanvaardt de Roamler dat Roamler Belux deze persoons- en/of profielgegevens verzamelt, alsook dat Roamler Belux zijn locatie (“gps-locatie”) bepaalt en verifieert in het kader van het overmaken van voor de Roamler relevante Opdracht(en), alsook dat Roamler Belux hem hieromtrent push-berichten overmaakt zodra hij in de buurt komt van een Opdracht.
  2. Roamler Belux zal nooit doelbewust individuele en tot de persoon herleidbare gegevens en locatiegegevens van de Roamler die niet gelieerd zijn aan een Opdracht aan een derde verstrekken, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de Roamler of behoudens wanneer zij hiertoe verplicht zou worden op basis van een wettelijke verplichting, een bevel tot onderzoek, een dagvaarding of op basis van een rechterlijke beslissing.
  3. Roamler Belux behoudt zich wel het recht voor om anoniem gemaakte profielgegevens aan derden over te maken, alsook derden die zij betrekt bij het analyseren en het verbeteren van de website (vb. (deze opsomming is niet exhaustief) met betrekking tot de data-opslag, het onderhoud, database management, webanalyse, verwerking van betalingen, verbeteren van functies van de App etc.), de App en/ of de algemene werking van het programma/de App toegang te verschaffen tot de persoons- en of profielgegevens van de Roamler. Deze derden krijgen enkel toegang tot deze gegevens wanneer en in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdrachten voor Roamler Belux en in de mate dat zij Roamler Belux uitdrukkelijke waarborgen hebben verschaft in verband met het garanderen van de privacy van de persoons- en profielgegevens van de Roamlers. Daarnaast heeft Roamler Belux wel het recht om de naam en foto van de Roamler te gebruiken op het privaat gedeelte van haar website (het gedeelte enkel toegankelijk voor Roamler Belux en andere Roamlers) en in de ranglijst op de App. Deze informatie wordt alzo beschikbaar voor andere Roamlers, doch niet voor niet-geregistreerde derden. Door de aanvaarding van huidige Algemene Voorwaarden gaat de Roamler hiermee expliciet akkoord.
  4. Persoons- en profielgegevens van de Roamler zullen nooit zichtbaar gemaakt worden door Roamler Belux op het algemeen voor iedereen toegankelijk gedeelte van haar website, behoudens in geval van uitdrukkelijke instemming van de Roamler.
  5. De Roamler heeft steeds het recht zijn persoons- en profielgegevens in te kijken, (opnieuw) na te kijken en aan te passen, dan wel Roamler Belux te verzoeken deze gegevens aan te passen. De Roamler heeft op elk ogenblik het recht zijn toestemming tot het gebruik van zijn persoons- en/of profielgegevens terug in te trekken en zich te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens door Roamler zonder opgave van reden.
 9. Aansprakelijkheid van de Roamler.
  1. De Roamleris verplichtde geldelijke vergoeding die hij ontvangt vanwege Roamler Belux,zo zij niet zou bestaan uit een loutere onkostenvergoeding, (correct) aan te geven in zijn inkomstenbelasting bij de AAFisc (Algemene Administratie van de Fiscaliteit) bij de FOD Financiën. De Roamler erkent te weten dat elke geldelijke vergoeding die geen loutere onkostenvergoeding uitmaakt boven de 125 EUR/jaar dient aangegeven te worden in zijn inkomstenbelasting en dat Roamler Belux verplicht is in dat geval een fiche op te maken en over te maken aan de belastingsadministratie. Enige aansprakelijkheid die zou voortvloeien uit het niet opgeven van deze inkomsten is uitsluitend voor rekening van de Roamler.
  2. De Roamler is volledig verantwoordelijk en als enige aansprakelijk opzichtens Roamler Belux voor de correcte en volledige opgave van zijn eigen gegevens, alsook in geval van schade ten gevolg van gebruik/misbruik door een derde van zijn accountgegevens ten gevolge van een door de Roamler ondernomen actie/gemaakte fout.Het is de Roamler niet toegestaaninformatie van en/of over andere gebruikers openbaar te maken en hij is hiervoor volledig verantwoordelijk en aansprakelijk. Bovendien zal hij Roamler Belux dienen te vrijwaren ten opzichte van deze derden zo hierdoor de aansprakelijkheid van Roamler Belux in het gedrang zou komen.
  3. De Roamler is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk opzichtens Roamler Belux voor de correctheid en waarheidsgetrouwheid van de gegevens/ de content die hij Roamler Belux bezorgt in het kader van de uitvoering van zijn Opdracht(en). Bovendien zal hij Roamler Belux dienen te vrijwaren ten opzichte van haar klanten in geval de aansprakelijkheid van Roamler Belux in het gedrang zou komen ten gevolge van het niet correct en/of niet waarheidsgetrouw weergeven van gegevens/content in het kader van de uitvoering van de Opdracht(en) door de Roamler en/of het in het algemeen niet-correct uitvoeren van een Opdracht door de Roamler.
  4. De Roamler zal zelf voldoen aan alle formaliteiten, registraties en inschrijvingen om op rechtmatige en geldige wijze de Opdrachten te kunnen uitvoeren. De Roamler zal zelf exclusief verantwoordelijk zijn voor het naleven van alle verplichtingen inzake sociale zekerheid en belastingen (incusief BTW) met betrekking tot de vergoedingen die hij voor de Opdrachten zou ontvangen.
  5. Roamler Belux heeft het recht de uitbetaling van de (onkosten)vergoeding op te schorten, zolang de Roamler niet aan alle in dit artikel opgesomde verplichtingen voldoet.
 10. Exoneratie van Roamler Belux -Overmacht.
  1. Roamler Belux kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor door haar gepleegde grove fouten, opzet of bedrog.
  2. Roamler Belux kan in geen geval door de Roamler aansprakelijk gesteld worden voor a) niet, incorrecte en/of onvolledige opgave door de Roamler van zijn inkomsten bij de AAFisc bij de FOD Financiën, b) niet ontvangen/verdwenen, beschadigde en/of verkeerd of te laat ingezonden gegevens/content door de Roamler in het kader van de uitvoering van zijn Opdracht, c) enige (rechtstreekse dan wel onrechtstreekse) schade die zou ontstaan bij de Roamler bij of ten gevolge van het gebruik van de website, de App en/of het uitvoeren van de Opdracht door de Roamler, d) het laattijdig uitbetalen van de (onkosten)vergoeding aan de Roamler, e) het op non-actief zetten dan wel het verwijderen van de account van de Roamler,enige wijzigingen en/of verbeteringen van de website www.roamler.be en/of de App en/of het beperken en/of beëindigen van de toegang tot de website www.roamler.be f) enige (rechtstreekse dan wel onrechtstreekse) schade die zou ontstaan aan de computer en/of smartphone van de Roamler ten gevolge van de consultatie van de website, het downloaden van de App, de registratie en/of het uitvoeren van een Opdracht door de Roamler, f) ontvangst, (onbevoegd) gebruik en/of misbruik van de persoonsgegevens van een Roamler door een derde , g) foutieve informatie in de Opdrachten aangeleverd door haar klanten, h) inbreuk van een derde in het beveiligd gedeelte van de website www.roamler.be en/of de App ten gevolge waarvan o.a. de persoons- en/of profielgegevens van de Roamler kenbaar worden aan derden, i) technische problemen die van invloed kunnen zijn op (het gebruik van) de website, (het dowloaden en gebruik van) de App, de registratie, de (ontvangst van) Opdrachten, de (ontvangst van) de gegevens/de content aangeleverd door de Roamler in het kader van de uitvoering van zijn opdracht, en de uitbetaling van de (onkosten)vergoeding en/of de uitkering van XP’s. Roamler Belux garandeert in dit opzicht op geen enkele wijze en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de (optimale) werking en toegang van/tot de telefoonverbindingen, het internet en/of andere netwerken, de website en de App, noch voor het zonder fouten werken van de App en de elektronische communicatie in het algemeen.
  3. Roamler Belux is niet aansprakelijk in geval van overmacht of hardship. Onder overmacht en hardship wordt o.a. verstaan: abnormale en onvoorziene omstandigheden die volledig onafhankelijk zijn van de wil van Roamler Belux ten gevolge waarvan de Opdrachten door de Roamler niet kunnen worden uitgevoerd dan wel de verworven gegevens niet aan Roamler kunnen worden overgemaakt en ten gevolge waarvan de website www.roamler.be en/of de App en/of de Paypalapplicatie niet of niet naar behoren functioneren, waaronder doch niet beperk tot bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, communicatie- en informaticastoringen, elektriciteitspanne etc.
  4. Alleszins kan Roamler Belux niet aansprakelijk worden gesteld voor meer dan het totaal bedrag van de (onkosten)vergoedingen die de Roamler heeft ontvangen in het kader van de uitvoering van Opdrachten voor Roamler Belux gedurende één jaar tot op het ogenblik van het instellen door hem van een aansprakelijkheidsvordering tegen Roamler Belux. Roamler Belux is niet aansprakelijk voor indirecte schade van welke aard dan ook.
 11. Vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom.
  1. Alle gegevens, content en auteursrechten van welke aard dan ook, waaronder doch niet beperkt tot de gemaakte afbeeldingen en tekstbijdragen die door de Roamler aan Roamler Belux worden verstrekt tijdens de uitvoering van zijn Opdracht, worden de exclusieve eigendom van Roamler Belux. De Roamler behoudt hierop enkel een gebruiksrecht, dat hierin bestaat dat hij het recht heeft deze gegevens te delen met derden (vb. via zijn smartphone, facebook- en/of twitteraccount) voor zover deze deling niet kadert in enige commerciële transactie, zoals doch niet beperkt tot het doorverkopen van gegevens aan derden al dan niet-concurrenten van de klanten van Roamler Belux. Zo de Roamler twijfelt of enige door hem voorgenomen actie al dan niet kadert binnen zijn gebruiksrecht dient hij Roamler Belux hierover te informeren en uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Roamler Belux te bekomen. De Roamler is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik, en Roamler Belux behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen.
  2. Roamler Belux heeft in het kader van haar eigendomsrecht het recht om deze gegevens en content te gebruiken voor commerciële doeleinden, deze te modifiëren en te verhandelen, behoudens wanneer de Roamler zich hiertegen uitdrukkelijk en op schriftelijke wijze en in alle redelijkheid verzet nl. wanneer deze gegevens en content nadeel zouden kunnen toebrengen aan de eer, de goede naam of de waardigheid van de Roamler.
 12. Geschillen.

   Het Belgische recht is van toepassing op alle precontractuele, contractuele en buitencontractuele verhoudingen tussen de Roamler en Roamler Belux. Alle geschillen tussen Roamler Belux en de Roamler zullen worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

 13. Taal.

   Deze Algemene Voorwaarden worden door de Roamler aanvaard bij het registreren als Roamler via de App en zijn tevens te consulteren opwww.roamler.be, in het Nederlands en Frans. De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden is de enige authentieke.